MẪU CHỨNG CHỈ NGHỀ

Mẫu chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1


Mẫu chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2

Mẫu  Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá


Mẫu  Chứng chỉ tư vấn giám sát

Mẫu  Chứng chỉ khảo sát xây dựng

Mẫu  Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - thiết kế

BỘ XÂY DỰNG

Số:  12/2009/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 24 tháng  6 năm 2009
                                                                       
THÔNG TƯ
Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
________________

Phụ lục số 3A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)
---------------------
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


 
Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

- Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.
- Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.
- Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.
- Trình báo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

(Trang 4-mặt ngoài )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(Trang 1- mặt ngoàii)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét